فارسیالعربیenglish  

آبیاری با هیدروفلوم چه تفاوتی با آبیاری سنتی دارد؟
هیدروفلوم جایگزین جوی های سنتی است.در جوی های سنتی پرت آب داریم.یک بخش آن بواسطه نفوذ آب در خاک است و مقداری از آن هم بخاطر تبخیر از بین می رود.وقتی آبیاری تمام می شود تمام آب هایی که در جوی هست از بین می رود و تلف می شود و یک مانع گل آلود باقی می ماند .ولی در آبیاری هیدروفلوم تمام آب مورد استفاده قرار می گیرد و آبیاری هیدروفلوم مساحت کمتری را نسبت به جوی ها در مزرعه اشغال می کند و موجب افزایش سطح زیر کشت می شود و به لحاظ اینکه آب در یک مسیر بسته حرکت می کند ، امکان انتقال بذر علف های هرز داخل مزرعه و رشد آنها وجود ندارد.
چگونه میتوانم سایز مناسب را انتخاب کنم؟
هیدروفلوم یک روش آبیاری کم فشار است.از این جهت لازم است فشار وارده به لوله کنترل و بر اساس آن سایز مناسب انتخاب گردد.برای این کار  میزان آب ورودی بر حسب لیتر بر ثانیه، طول مسیر ،شیب زمین و میزان افت فشار دینامیکی مورد توجه قرار گیرد.برای اطمینان از انتخاب مناسب خود میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
با هیدروفلوم به چه اندازه می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد؟
با هیدروفلوم میتوان تا 40% در مصرف آب صرفه جویی کرد.
هیدروفلوم برای چه نوع کشت هایی مناسب است؟
هیدروفلوم برای انواع کشت ( ردیفی ، کرتی ) قابل استفاده می باشد.
هیدروفلوم در چند فصل کشت قابل استفاده است؟
هیدروفلوم قابل استفاده در 6 فصل کشت را دارد و پس از آن نیز میتوان در گوشه بندی ها استفاده و یا بعنوان ضایعات فروخته شود.
آبگیری هیدروفلوم به چه صورت می باشد؟
آبگیری هیدروفلوم از طریق وصل به استخر آبیاری و یا مخزن آهنی مانند بشکه و امثال آن و یا کانال ها و جوی ها انجام می شود.ترجیح داده می شود از وصل مستقیم هیدروفلوم به پمپ های آب خودداری شود.در صورت ضرورت باید در محل اتصال هیدروفلوم به پمپ ، یک قطعه لوله آهنی ته باز به قطر لوله پمپ ، به ارتفاع متناسب ، با فشار کاری هیدروفلوم ، بصورت عمود برای کنترل فشار وارده به هیدروفلوم نصب گردد.
واحد خرید هیدروفلوم چیست؟
به دلیل استفاده از مواد مرغوب و درجه یک هیدروفلوم به صورت متری به فروش میرسد.
بستر مناسب خاک برای نصب هیدروفلوم به چه صورت مناسب تر است؟
در صورت وجود اختلاف ارتفاع ، باید با ریختن مقداری خاک زیر هیدروفلوم تکیه گاه مناسبی بوجود آورد.در مسیر هایی که دارای شیب عرضی می باشد،جهت جلوگیری از غلطیدن هیدروفلوم آنرا در شیاری به عمق تقریبی 10 سانتیمتر قرار داد.
هر رول هیدروفلوم چند متر است و اتصال رول ها به یکدیگر چگونه است؟
هر رول هیدروفلوم 100 متر می باشد .برای اتصال رول های هیدروفلوم به یکدیگر از یک اتصال و دو عدد بست استفاده می گردد.
چگونه میتوان از هیدروفلوم در سه جهت استفاده کرد؟
می توان با جوش دادن چند اتصال به یک مخزن آهنی مانند بشکه و امثال آن سه راهی و چهارراهی ساخت و با استفاده از گیره انتهایی عبور و تقسیم آب را کنترل کرد.
«« « 2/ » »»